Over FysioTopics

De vereniging FysioTopics is opgericht op 1 april 2012. Het initiatief van deze vereniging lag bij 40 samenwerkende praktijken. Deze praktijken hebben de ambitie om samen op te trekken rondom de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Dit om de zorg die ze bieden te verbeteren en met elkaar te kunnen vergelijken. Anno 2021 heeft de vereniging 185 actieve leden (praktijken) die dit doel nastreven. Hiermee vertegenwoordigen we meer dan 2.500 werkzame fysiotherapeuten.

Visie op kwaliteit
De vereniging werkt vanuit een eenduidige visie. Deze visie op kwaliteit is vastgelegd in het document “Van onderscheid in kwaliteit naar onderscheidende kwaliteit”. In dit document geven we aan hoe we kwaliteit zien en op welke wijze we deze kwaliteit wensen te toetsen. Om de kwaliteit te toetsen heeft de vereniging een praktijkaudit ontwikkeld. De leden van de vereniging zijn zelf eigenaar van deze audit in plaats van een zorgverzekeraar of een auditbureau. De audit toetst de aangesloten praktijk op basis van het visiedocument en het daarbij horende toetsingskader. Het visiedocument is te vinden op de website van FysioTopics onder het kopje “Onze visie op kwaliteit”.

Zorgplansystematiek als basis voor kwaliteit
Om met elkaar kwaliteit transparant te maken en te verbeteren is er gekozen om zorgplannen te ontwikkelen rondom de meest voorkomende eerstelijns aandoeningen. FysioTopics zorgplannen worden niet opgelegd, maar worden ontwikkeld door gebruik te maken van de klinische expertise van onze leden in combinatie met recente wetenschappelijke literatuur, (inter)nationale richtlijnen en practical guidelines. Het is een dynamisch en interactief proces waar iedereen een bijdrage mag en kan leveren zowel bij de ontwikkeling van het zorgplan als bij de eventuele aanpassingen gedurende de implementatie van het zorgplan. Daarnaast consulteren we externe experts op het betreffende aandachtsgebied om ons richting te geven in de keuzes die we als vereniging maken.

In de zorgplannen maken de praktijken met elkaar afspraken over de classificatie, te gebruiken klinimetrie, de voorgestelde behandelwijze en de wijze van declaratie. De leden werken op deze wijze zoveel mogelijk gelijk aan elkaar en zijn hierdoor ook vergelijkbaar in de resultaten. Zorgplannen zijn een hulpmiddel in het redeneerproces van de fysiotherapeut om de kwaliteit van de klinische besluitvorming te ondersteunen en te optimaliseren. Hierdoor ontstaat meer structuur en uniformiteit in het fysiotherapeutisch handelen, zonder dat er overigens sprake is van een opgelegd dictaat. De basis voor deze werkwijze is de theorie van Value Based Health Care.

Met bovenstaande werkwijze en het implementeren van de zorgplannen probeert FysioTopics een brug te slaan tussen evidence based practice en practice based evidence. Het onderscheidende aan de zorgplansystematiek is dat het leidt tot transparantie op verenigingsniveau en op praktijkniveau op vergelijkbare parameters bij specifieke subgroepen en de gerealiseerde patiëntrelevante uitkomsten.

Meerdere zorgplannen ontwikkeld
De vereniging heeft de afgelopen jaren drie zorgplannen ontwikkeld die worden uitgevoerd door de leden. Dit betreft aspecifieke lage rugpijn, nekpijn en COPD. In de zomer van 2018 wordt tevens het zorgplan schouderpijn afgerond. Daarnaast zijn per 1 juni 2018 de zorgplannen van OrthoXpert overgegaan naar de vereniging FysioTopics. Deze zorgplannen richten zich op heup en knie en worden in samenwerking gedaan met de tweedelijnszorg (orthopedie).

Praktijken bepalen zelf de richting en inhoud
De vereniging heeft geen commercieel belang en wordt volledig gefinancierd door de contributie van de aangesloten praktijken. De praktijken bepalen zelf in de algemene ledenvergadering de koers van de vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een aantal leden. Er zijn geen externen opgenomen in het bestuur van de vereniging. Medio 2021 bestaat het bestuur uit: Kees Smelt (De Haere), Frank Beelen (B-Fysic), Basia Verwey (Academie Instituut), Will Bonneveld (FysioHuis) en Paul Weltevreden (FITclinic). De vereniging is eigenaar van alle zorgplannen en alle hierbij behorende data en kennis.

Stichting draagt zorg voor ondersteuning
Voor uitvoering van de zorgplannen wordt er gewerkt met een stichting. Dit betreft de Stichting Zorgplannen. Deze stichting valt onder de vereniging en is belast met de ondersteuning van de praktijken en het beheren van de uitkomsten. Vanuit de stichting worden o.a. de trainingen georganiseerd, die zowel door het Keurmerk Fysiotherapie als ook het KNGF zijn geaccrediteerd.

Afspraken met zorgverzekeraars
Voor de financiering van deze zorgplannen zijn er gesprekken gevoerd met verschillende zorgverzekeraars. Dit doet de vereniging om een meer passende financiering te ontwikkelen voor de zorg die we bieden in plaats van het huidige model gebaseerd op verrichtingen. Het streven is hierbij om te komen tot een productafspraak voor de geleverde zorg. Deze afspraken worden bij aspecifieke lage rugpijn bijvoorbeeld gemaakt op basis van de classificatie van de StartBack. Afhankelijk van de uitkomst wordt een productprijs opgesteld, inclusief eventuele recidieve afspraak. Dit is binnen de zorg bij veel beroepsgroepen al het geval en de toekomst tendeert ook naar deze wijze van financieren. Voor het borgen van deze afspraken worden vastgestelde coderingen afgesproken, zodat we de zorg transparant kunnen vergelijken en monitoren. Dit betreft overigens afspraken die binnen de bestaande prestatiebeschikkingen gemaakt kunnen en mogen worden.

Praktijken zijn vrij in deelname en aansluiting
Alle praktijken in Nederland zijn vrij om deel te nemen aan de vereniging FysioTopics. Elke aangesloten praktijk kiest ook zelf voor het werken met de zorgplannen. Er wordt niets opgelegd en al helemaal niets verplicht. Uiteraard heeft de vereniging de ambitie om de leden te stimuleren en te ondersteunen in het werken met de zorgplannen. Echter is het zo dat leden zelf een overeenkomst sluiten met de zorgverzekeraar en dat de vereniging hierin geen rol vervult. De vereniging sluit zodoende geen overeenkomsten voor de aangesloten praktijken, maar creëert kaders waarbinnen dit mogelijk is.

Gezamenlijk werken aan de toekomst
De praktijken van FysioTopics werken gezamenlijk aan de kwaliteit van zorg en hebben hierbij gekozen voor de methodiek van zorgplannen. Als vereniging verplichten we niemand en bepalen de praktijken zelf wat we wel en wat niet doen. De praktijken investeren hier ook zelf in. Uiteraard houden we ons volledig aan alle wettelijke kaders die binnen de zorg gesteld zijn door de verschillende instanties. We hebben de ambitie om de fysiotherapeutische zorg te versterken en een betere positie te geven in de eerstelijnszorg. Hier werken we met elkaar hard aan. We maken ons sterk voor een beroepsgroep die openstaat voor verbetering en die op inhoud transparant wil zijn en wil groeien.

Het is ieders goed recht om onze visie op kwaliteit te delen of om hier inhoudelijk over te discussiëren. Echter betreuren we de soms suggestieve en onterecht beschuldigende toonzetting die op de social media rondgaat. FysioTopics voert graag een constructieve discussie op inhoud en over de zorg van de toekomst. Onze leden zetten zich dagelijks hard in om dit vorm te geven en hieraan een concrete en transparante bijdrage te leveren.